Bugun...


Hasta Eşine Hastanede Baktığı İçin 10 Gün İşe Gidemeyen Polis Hakkında Mahkeme Kararını Verdi!..
Danıştay 12. Dairesi, kadın doğum servisine yatan eşine refakat ettiği için 10 gün işe gidemeyen polis memuru ile ilgili önemli ve emsal bir karara imza attı.

Hasta Eşine Hastanede Baktığı İçin 10 Gün İşe Gidemeyen Polis Hakkında Mahkeme Kararını Verdi!..
+ -
Loading...
Advert


Danıştay 12. Dairesi, kadın doğum servisine yatan eşine refakat ettiği için 10 gün işe gidemeyen polis memuru ile ilgili önemli ve emsal bir karara imza attı

Polis, eşinin kadın doğum servisinde yattığına dair rapor sundu fakat idare birim polis memurunun  çekilmiş sayılmasına (görevi mazeretsiz ve istifasız bırakmaş olmasına) karar verdi.

Polis memurunun atığı davada davayı gören idare mahkemesi, polisin mahkemeye sunduğu raporun geçerli bir mazeret belgesi olarak sayılır karar verdi ve idari birimin verdiği çekilmiş sayılması kararını iptal etti.

Emniyet Genel Müdürlüğü mahkemenin verdiği kararı Danıştay düzeyinde temyize götürdü. Danıştay Mahkemesi eşinin hastanede olduğuna dair rapor sunduğunu ancak eşinin yanında refakatçi olarak hastanede bulunduğuna dair bir rapor sunamadığını gerekçe göstererek idari birimin aldığı kararın doğru olduğuna karar verdi.

İŞTE DANIŞTAY'IN KARARI

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : Emniyet Genel Müdürlüğü - ANKARA 
Vekili : Hukuk Müşaviri (Aynı yerde)

Karşı Taraf (Davacı) :

İstemin Özeti : İstanbul 3. İdare Mahkemesince verilen 23/03/2016 tarihli ve E:2015/691; K:2016/613 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince dosyanın tekemmül ettiği görüldüğünden yürütmenin durdurulması istemi hakkında karar verilmeyerek işin gereği görüşüldü:

Dava; İstanbul Emniyet Müdürlüğünde polis memuru olarak görev yapan davacının 18/01/2014 ile 29/01/2014 tarihleri arasında izinsiz, mazeretsiz ve kesintisiz olarak göreve gelmediğinden bahisle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 94'üncü maddesi uyarınca tesis edilen 14/02/2014 tarihli ve 37373650-314(31199) sayılı memuriyetten çekilmiş sayılma işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

İdare Mahkemesince, davacının 18/01/2014 ile 29/01/2014 tarihleri arasında izinsiz, mazeretsiz ve kesintisiz olarak göreve gelmediğinden bahisle hakkında işlem tesis edilmiş ise de, davacının eşinin 27/01/2014 ile 31/01/2014 tarihleri arasında ....Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum servisinde yattığına ilişkin sunulan epikriz raporu, davacıdan başka eşinin yanında kalacak kimsenin olmama ihtimalinin kuvvetle muhtemel olması hususları bir bütün olarak değerlendirildiğinde, 27/01/2014 tarihinden itibaren 10 gün davacının göreve gelmemesinin kabul edilebilir bir mazeret olarak değerlendirilmesi gerekmekte iken bu husus gözardı edilerek tesis edilen dava konusu göreve son verme işleminde hukuka uyarlılık bulunmadığından iptaline karar verilmiştir.

Davalı idare tarafından, mahkeme kararının hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek temyizen incelenip bozulması istenilmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Çekilme" başlıklı 94. maddesinde; Devlet memurunun bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme isteğinde bulunabileceği, mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde de, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılacağı düzenlenmiş, 98. maddesinin (c) fıkrasında da Devlet memurlarının, memurluktan çekilmesi, hallerinde memurluğunun sona ereceği, kurala bağlanmıştır.

Dava dosyasının incelenmesinden; İstanbul Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru olan davacının 18/01/2014 ile 29/01/2014 tarihleri arasında izinsiz, mazeretsiz ve kesintisiz olarak göreve gelmediğinden bahisle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 94'üncü maddesi uyarınca memuriyetten çekilmiş sayılmasına ilişkin 14/02/2014 tarihli ve 37373650-314(31199) sayılı işlemin tesis edildiği, davanın da bu işlemin iptali istemiyle açıldığı anlaşılmaktadır.

Olayda, davacı eşinin 27/01/2014 - 31/01/2014 tarihleri arasında ... Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum servisinde yattığı, kendisinden başka yanında kalacak yakını olmadığı gibi eşinin temel insani ihtiyaçlarını tek başına yerine getirememesi üzerine eşine refakat etmesinden dolayı geçerli bir mazeretinin olduğunu ileri sürmekte ise de; refakatçi olduğuna dair, mazeretini belgeleyen herhangi bir bilgi ve belgeyi davalı idareye sunmadığı, öte yandan davacının bağlı olduğu birliğin 20/01/2014, 22/01/2014, 23/01/2014 ve 29/01/2014 tarihlerinde görev istirahatli olduğunun belirtildiği, davacının görev istirahatli sayılabilmesi için öncelikle göreve gitmesi, akabinde, göreve gittiği gün için görev istirahatinden yararlanması mümkün olduğundan, göreve gitmeyen davacının belirtilen tarihlerde görev istirahatli sayılmasına da olanak bulunmamaktadır.

Bu durumda davalı idarece, davacının 18/01/2014 ile 29/01/2014 tarihleri arasında izinsiz, mazeretsiz ve kesintisiz olarak göreve gelmediği gerekçesiyle tesis edilen işlemde mevzuata aykırılık bulunmamıştır.

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulü ile Mahkeme kararının bozulmasına, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın İdare Mahkemesine gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 28/02/2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Danıştay Kararı 
Bu haber 3676 defa okunmuştur.

YORUMLAR

Henüz Yorum Eklenmemiştir.Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.

YORUM YAZFACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Advert
Loading...
SON YORUMLANANLAR HABERLER
Loading...
Advert
VİDEO GALERİ
Advert
ÇOK OKUNAN HABERLER
YUKARI